Make your own free website on Tripod.com

Voorwaarden
Welkom ] Algemene Informatie ] [ Voorwaarden ] Tarieven ] Inschrijfformulier ]

 

            

Windvaan-Flottielje 2002

ALGEMENE VOORWAARDEN

A 1: Reserveringen

Reservering voor deelname door e-mail aanmelding.  Daar de flottielje uit ongeveer 15 schepen bestaat is de reservering in volgorde van binnenkomst.

A 2: Betalingen

De aanbetaling van 50% van de reissom  dient binnen 14 dagen na de schriftelijke bevestiging overgemaakt te zijn. Het restant dient uiterlijk 6 weken voor vertrek van de flottielje in ons bezit te zijn. (zie tarieven)

Indien het betalingsbedrag niet binnen gestelde termijn in ons bezit is, behouden we ons het recht voor de reservering eenzijdig te annuleren.

A 3: Verzekeringen

Het schip moet verzekerd te zijn voor het varen op de Noordzee.Het wordt ten zeerste aanbevolen een reis- en ongevallen verzekering af te sluiten.

A 4: Aansprakelijkheid

De flottieljeleiding is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel berokkend aan de deelnemers, door welke oorzaak dan ook. Evenmin is zij aansprakelijk voor verlies, diefstal en beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen.

A 5: Verandering vaarplan

Met ongunstige weersvoorspellingen kan van het vaarplan worden afgeweken. Bij slechte weersvoorspellingen wordt niet gevaren en geen enkel risico genomen. De flottieljeleider is volkomen thuis in het betreffende vaargebied en weet welke omstandigheden zich onderweg kunnen voordoen. Mocht het weer onderweg verslechteren, ook dat komt voor bij een goed weerbericht, dan wijken we uit of keren we om.

Afwijking van het vaarplan kan niet leiden tot compensatie of restitutie van betaalde gelden.

A 6: Tussentijds afmonsteren

Indien een deelnemer tijdens de reis afhaakt, door wat voor oorzaak dan ook, is de flottieljeleiding ontslagen van haar verplichtingen. Restitutie van betaalde gelden is niet mogelijk.

A 7: Klachten

Klachten direct bij de flottieljeleider of diens plaatsvervanger indienen. Mogelijk dat de klacht naar tevredenheid kan worden verholpen. Klachten geven geen recht op vergoeding of compensatie.

A 8: Annuleren

Annulering , om welke reden dan ook, kan alleen per aangetekende brief geschieden. 
- Bij annulering tot 10 weken voor de aanvang van de reis is 15% van de reissom verschuldigd.
- Bij annulering van 10 tot 6 weken voor de aanvang van de reis is 50% van de reissom verschuldigd.
- Bij annulering 6 weken voor de aanvang van de reis is de totale reissom verschuldigd.

A 9: Onvoldoende deelname

Wij behouden ons het recht voor een tocht bij onvoldoende deelname te annuleren. In dat geval zullen reeds betaalde reissommen worden terugbetaald. Wij zullen bij annulering de deelnemers tenminste 6 weken voor vertrek op de hoogte brengen van het niet doorgaan van een tocht.

A 10: Uitsluiting

Uitsluiting vindt plaats indien een schip en/of bemanning niet voldoet aan de gestelde eisen op het gebied van zeewaardigheid en veiligheid e.e.a. ter beoordeling van de flottieljeleiding. (zie deelname-eisen)